บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด

บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2533 จาการผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ ต่อมาบริษัทได้ขยายกิจการ ได้เริ่มผลิตเสาเข็ม ผนังสำเร็จรูป ฯลฯ นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์จำกัด ได้รับรองเครื่องหมายให้กับบริษัท และเมื่อวันที่ 1กันยายน พ.ศ. 2559 ได้นำเครื่องจักรจากประเทศสเปนเพื่อนำมาผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูป แบบกลวง หรือ "Hollow core" รวมทั้งได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน (มอก.) และมาตรฐาน ISO 9001:2015 แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในด้านคุณภาพอย่างชัดเจน 

 

Corporate Values

ค่านิยมองค์กร

P = Proactive Work  การทำงานเชิงรุก

S = Sincerity  การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม

C = Continuous Improvement  การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วิสัยทัศน์

"บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์คอนกรีตหลากหลาย เป็นที่เชื่อถือได้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเติบโตอย่างยั่งยืน"

 

บริษัท พี เอส ที่ คอนกรีต จำกัด

บริษัทที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่หลากหลาย ดำเนินธุระกิจ ที่ให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ในการผลิต การนำเอาเทคโนโลยี ตลอดจนนำระบบการบริหารงานที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุด

ให้กับผู้บริโภค และส่งมอบสินค้าที่มีคุรภาพออกสู่สังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคน 

ด้วยปณิธานดังกล่าว เราจึงเป็นบริษัทแรกที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท เสาเข็มสี่เหลี่ยม เสาเข็มรูปไอ

เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง รวมทั้งได้รับ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จนเป็นที่เชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน ทั้งใน และต่างประเทศ

 

Companies aim for excellence in product ad divers management concreate business focused on quality policy, development continued with the development of production capabilities,new technology

and advanced management system to apply for creating  the customer better quality of life of everyone. With such commitment, we are the first company approved industry standards (TIS)

application ,type of concrete products as square solid-section pile, I-section pile and certified quality management system standard (ISO 9001:2015) As well as receive Trust from Government agencies,

private sector, both domestic and foreign oversea

 

PSTC

บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย เสาไฟฟ้า เสาเข็ม แผ่นพื้น คอนกรีตผสมเสร็จและชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ หนึ่งใน บริษัทที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นหลัก

วัตถุดิบ ที่นำมาใช้ในการผลิต ทุกชนิดถูกคัดสรรจากแหล่งที่มีคุณภาพดีที่สุด การได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน (มอก.) และ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ย่อมเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ

คุณภาพอย่างชัดเจน  บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ได้รับรองเครื่องหมายคุณภาพสินค้าให้กับ บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด อีกด้วย