ปัญหาคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวจากสนิม!!

ปัญหาคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวจากสนิม!!


ปัจจัยที่ทำให้เกิดสนิม

เกิดการรับอิเล็กตรอนของน้ำและอากาศ จนเกิดเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนโดยน้ำและออกซิเจนในอากาศรับอิเล็กตรอน ให้ผลิตภัณฑ์เป็นไฮดรอกไซด์ไอออน (2OH–)

เมื่อน้ำหรือความชื้นสัมผัสกับเหล็ก เหล็กจะเกิดการจ่าย อิเล็กตรอนจาก ANODE ไปยัง CATHODE ทำให้เหล็กในสถานะที่เป็นของแข็ง เปลี่ยนสภาพผุพังไปเป็นสารประกอบออกไซด์ ( Fe2+ + 2e-)
สนิมเป็นโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เนื่องจากได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีออกซิเจนน้ำ หรือความชื้นเป็นเป็นตัวสำคัญร่วมกับอากาศ ทำให้โลหะมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม เช่น สีเปลี่ยนไป มีความแข็งแรงลดลง และทำให้เกิดการผุกร่อน
 
ปัญหาสนิมเรื้อรังสามารถทำให้อาคารถล่มได้ !!
คอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเป็นสนิม สนิมเหล็กจะขยายตัวและดันคอนกรีตแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อน ทำให้โครงสร้างมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กลงกว่าที่ออกแบบไว้เป็นผลทำให้กำลังการรับน้ำหนักของโครงสร้างนั้น ๆลดลง และสูญเสียการยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีต อาจทำให้องค์อาคารนั้นๆ ไม่สารถรับน้ำหนักได้ ถ้ารุนแรงอาจเกิดการวิบัติและพังทลายลงได้ค่ะ!!!
 
 
 

วิธีการแก้ไขคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวจากสนิม

-สำรวจ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเบื้องต้น หรือ หาทีมวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ

-สกัดคอนกรีตที่แตกร้าวไม่แข็งออกให้หมด แล้วสกัดเปิดคอนกรีตขยายกว้างขี้นไปอีก จนไม่พบว่าเหล็กเสริมเป็นสนิม

-ถ้าเหล็กเสริมเป็นสนิมไม่มาก ขัดออกด้วยวิธีทางกล ใช้เครื่องมือเจีย ขัดเจียออก ขัดสนิมออกให้หมด ถ้าพบเหล็กเสริมเป็นสนิมขุม เป็นสนิมมาก ให้ตัดเหล็กเส้นที่ขั้นสนิมออก ใช้เหล็กเส้นขนาดได้มาตรฐานต่อทาบด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า

-ทาน้ำยาเคมีประสานคอนกรีตเข้ากับคอนกรีตใหม่

-ปิดทับด้วยปูนกำลังสูงที่สั่งพิเศษจากโรงงาน

- ฉาบปิดด้วยปูนฉาบ