เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหล็กเส้นแต่ละประเภท

เหล็กข้ออ้อย

หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า DB ยังมีชื่อเรียกอีกหลากหลาย เช่น เหล็กอ้อย เหล็กบั้ง เหล็กข้อ โดยเหล็กข้ออ้อย จัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น มีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายอ้อย มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริแตกร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีต โดยเหล็กข้ออ้อยรับรองตามมาตรฐานมอก. 24 – 2548 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10  – 32 มม. และมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

คุณลักษณะของเหล็กข้ออ้อยที่ดี 
1.ผิวของเหล็กเส้นข้ออ้อย ต้องมีระยะของบั้งหรือระยะของข้ออ้อยที่เท่ากันตลาดทั้งเส้น สม่ำเสมอ ตลอดทั้งเส้น 
2. เส้นผ่าศูนยกลาง ต้องถูกต้อง เช่นเหล็กข้ออ้อย 10 มม. ต้องวัดได้ขนาด 10 มม. ความยาวต้องถูกต้องด้วย 
3. ไม่เปราะ ไม่แตกง่าย หรืององ่าย
4. ไม่มีสนิมกินลึกเข้าไปในเนื้อเหล็กืแต่หากสั
งเกตุแล้วเป็นสนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวเหล็กก็ไม่เป็นไร 

 

ข้อกำหนดของคุณลักษณะของเหล็กเส้นตามมตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (มอก.) ของเหล็กเส้น

คุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้น