การทดสอบความแข็งแรงของเสาไฟฟ้า

การทดสอบความแข็งแรงของเสาไฟฟ้า

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงจะต้องมีความต้านทานโมเมนต์ใช้งาน (Working Moment) ทั้งสองด้านของเสาที่ระดับดินไม่ต่ำกว่าพิกัดที่กำหนดไว้ตามตาราง และจะต้องสามารถรับโมเมนต์สูงสุด (Ultimate Breaking Moment) ได้เป็น 3 เท่าของความต้านทานโมเมนต์ใช้งาน

ความยาวของเสา หน้าตัดรูปตัดที่ปลาย หน้าตัดรูปตัดที่โคน ระดับปักดิน ต้านทานโมเมนต์ที่ระดับดินไม่น้อยกว่า การเจาะรูตามแบบเลขที่ หมายเหตุ
ม. ซม.xซม. ซม.xซม ม. กก. – ม.   ขนาดหน้าตัดเสาคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน + 0.5ซม.
ความยาวต้องไม่เกินกว่า +5ซม.
 8.00  12x12  20x20  1.50  760    
 9.00  12x12  21x21  1.50  1,070    
 12.00  18x15  27x24  2.00  2,550    
 14.00  20x16  30.5x30  2.00  3,590    
 16.00  20x16  34x34  2.20  5,300    
 18.00  20x20  36.2x36.2  2.50  6,300